Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.2cv-shop.pl
I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy pod nazwą www.2cv-shop.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Właścicielem sklepu jest Firma:

Mirmat Moliński Mirosław
NIP:   787-104-81-20
REGON:   300328642
nr ewid.:  3519/06
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.2cv-shop.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.2cv-shop.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

2. Klientem sklepu internetowego www.2cv-shop.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.2cv-shop.pl zawierane są w języku polskim.

4. Zawartość sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.2cv-shop.pl jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.


II. ZAMAWIANIE TOWARU - ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.2cv-shop.pl przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczny towarów, dodanie ich do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia wraz z adresem oraz sposobem dostawy i potwierdzenie go. Formularz adresowy należy uzupełnić w całości i zgodnie ze stanem faktycznym, a w szczególności podać imię i nazwisko, prawidłowy adres oraz numer telefonu kontaktowego. Brak kompletnych lub nieprawdziwych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

3. Jednym z elementów zakończenia procedury złożenia zamówienia jest konieczność zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja, wyrażona poprzez zaznaczenie pola "akceptuję regulamin". Brak akceptacji regulaminu w toku procesu składania zamówienia, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.2cv-shop.pl.

4. W wyniku prawidłowo złożonego zamówienia, klient otrzymuje zwrotnie odpowiedź mailową sklepu www.2cv-shop.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sklepu www.2cv-shop.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych.

III PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT 23% (są cenami brutto). Ceny są widoczne przy każdym produkcie.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które dodawane do końcowej wartości zamówienia. Koszt ten podany jest w zakładce DOSTAWA oraz w podsumowaniu zamówienia przed jego akceptacją i dokonaniem płatności.

3. Łączny koszt zamówienia w skład którego wchodzi cena produktu oraz koszt dostawy jest widoczny w podsumowaniu zamówienia przed jego akceptacją.

4. Należność za zakupiony towar może być realizowana w opcjach:

przedpłata na konto
pobranie kurierskie
gotówka przy odbiorze

Wybór sposobu płatności prosimy określić w formularzu zamówienia.
Przedpłaty można realizować bezpośrednio przelewem na konto:

Bank :BGŻ
nr rachunku: 
68203000451110000002497310


W tytule proszę wpisać nr zamówienia.

5. Do każdego zakupionego produktu wystawiamy dokument potwierdzający zakup: paragon lub fakturę VAT.

6. Doręczanie zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki kurierskiej / poczty podany jest w zakładce DOSTAWA. W mailu informującym o wysyłce towaru podany jest nr listu przewozowego, nazwa firmy kurierskiej / pocztowej realizującej fracht, oraz adres strony internetowej przewoźnika, na której można śledzić status przesyłki.

Towar można także odbierać osobiście, po uprzednim umówieniu terminu, gdyż asortyment prezentowany w sklepie internetowym należy przygotować i przywieźć na miejsce z magazynu zewnętrznego.

Tu adres odbioru osobistego

            Parkowo 59,  64-608 Parkowo

            lub

            ul.Młyńska 3,  64-600 Oborniki

            Zaleca się, aby sprawdzać stan zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości - spisać protokół szkody.

IV GWARANCJA I REKLAMACJE


1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2. www.2cv-shop.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową.

3. Każdorazowo reklamację należy zgłosić pisemnie na adres firmy lub mailowo na adres: kontakt@2cv-shop.pl. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Celem ułatwienia klientowi złożenia reklamacji udostępniamy formularz reklamacyjny na prośbę klienta

4. Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).  

PROSIMY, ABY TOWAR ODESŁANY DO REKLAMACJI BYŁ CZYSTY !

V. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22,poz. 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Parkowo 59,  64-608 Parkowo

            lub

            ul.Młyńska 3,  64-600 Oborniki

z dopiskiem "zwrot towaru" wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

3. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, X jest Administratorem Danych Osobowych znajdujących się w naszej bazie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym www.2cv-shop.pl

3. www.2cv-shop.pl zobowiązuje się do administracji oraz ochrony danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do celów związanych z realizacją zamówienia. W procesie realizacji zamówienia zostaną one udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, biorącym bezpośredni udział w tym procesie - firmom realizującym transport zamówienia.

4. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych. Dane klientów nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane osobom trzecim.


VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.2cv-shop.pl Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego

Prawem właściwym dla umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego będzie prawo polskie, a w szczególności ustawy:

* Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176)
Internetowy System Aktów Prawnych

* Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
Internetowy System Aktów Prawnych

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
Internetowy System Aktów Prawnych

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
Internetowy System Aktów Prawnych

Waluty
Wersje językowe
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl